/

 

 

MODULE MEDIATION

Mediation is een middel om een goede verstandhouding tussen u en uw ex-partner te realiseren en/of te houden. Een mediationtraject verloopt in de regel sneller dan een gewone echtscheidingsprocedure en is bovendien een stuk goedkoper. Een goede oplossing dus, waar u ook na de echtscheiding nog profijt van heeft.

Ik ben een gespecialiseerde vFAS-mediator en help u graag om de gevolgen van uw echtscheiding in goed onderling overleg te regelen. De werkzaamheden bij een mediation betreffen:  


  • bestudering stukken;  
  • maximaal drie gesprekken van in totaal vierenhalf uur;  
  • opstellen van gespreksverslagen;  
  • (bijstand bij) het opstellen van een ouderschapsplan;  
  • opstellen van een convenant;  
  • opstellen van draagkracht- en behoefteberekeningen;  
  • opstellen en indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding;  
  • inschrijving echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand;  
  • bijbehorende correspondentie.  


Voor een mediation kan een vaste prijsafspraak van € 3.450,00 exclusief btw en verschotten worden gemaakt. Verschotten zijn uitgaven die voor u worden gedaan, zoals de betaling van griffierecht en leges.  

In het bedrag van € 3.450,00 zijn al bovenstaande werkzaamheden begrepen tot een maximum van achttien (declarabele) uren. De ervaring leert dat drie gesprekken vaak genoeg zijn. Zijn er toch meer gesprekken nodig, dan zal ik voor die gesprekken en de bijbehorende werkzaamheden mijn uurtarief van € 225,00 exclusief btw rekenen. 

Extra werkzaamheden worden altijd in overleg verricht. Facturering van de betreffende werkzaamheden geschiedt bovendien aan de hand van een gespecificeerd urenoverzicht. Hetzelfde geldt als gezamenlijk wordt besloten een externe professional, zoals een fiscalist, in te schakelen. In dat geval zal het uurtarief van de betreffende deskundige worden doorbelast. Uitgangspunt is echter dat de mediation zonder de tussenkomst van derden kan worden afgewikkeld. 

De prijsafspraak veronderstelt dat alle benodigde informatie voor een correcte belangenbehartiging, zoals inkomensgegevens en stukken met betrekking tot het te verdelen c.q. te verrekenen vermogen, tijdig en zoveel mogelijk digitaal worden aangeleverd.